PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k171201E
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrska k171201 - verzija programa od 01.12.2017. godine
Namena: [AKCIZA]
- (27/01/18) Izmene i dopune u obračunu akciza II faza
- (29/01/18) Kreiranje PP OA obrasca
- (01/02/18) Kreiranje PP OA obrasca - XML format
- (08/05/18) Usklađivanje kriterijuma za pravo na odbitak prethodne akcize
[DRU]
- (14/12/17) Rekapitulacija, drugi prihodi
- (12/03/18) Štampa obračuna
- (12/03/18) Privremeno povremeni poslovi
- (19/03/18) Default-ni parametri za obračun ugovora
- (30/03/18) Potvrda o proseku u Drugim prihodima
- (12/04/18) Nova štampa na rekapitulaciji Drugih prihoda
- (23/05/18) Nalozi za prenos - mesto i adresa primaoca
- (06/07/18) Rekapitulacija drugih prihoda
- (31/07/18) Evidencija ugovora
- (31/07/18) PPP PD prijava, MFP3
- (02/08/18) Stope za obračun poreza i doprinosa
- (03/08/18) Omogućeno korišćenje procenta likvidnosti u obračunu obustava
- (06/09/18) Dorada programa u Serijskom dopisu ugovora
- (22/10/18) Slanje obračuna na mail adresu zaposlenog
[FAKT]
- (16/02/18) Centralni registar faktura
- (05/03/18) Centralni registar faktura
- (10/03/18) Omogućeno zadavanje fakturnih troškova u ino valuti
- (20/03/18) Pregled unetih poreskih statusa
- (02/08/18) Rekapitulacija stavki fakture po tipovima artikala
[FIN]
- (02/02/18) Crna Gora - Obrazac Porez na dobit PD
- (05/03/18) Zaključna knjiženja za BIH
- (13/03/18) Zaključni list
- (23/03/18) Dospela potraživanja po metodi salda
- (30/04/18) Obrazac PDP - Inicijalizacija matičnih podataka
- (24/05/18) eBank - parametar za zamenu poziva na broj
- (24/05/18) eBank - Filtriranje stavova naloga
- (26/06/18) Dorada u štampi finansijskih kartica
- (09/07/18) Specifikacija naloga za prenos - dorada štampe
- (27/09/18) e-Banking, dorada za Halcom
- (03/10/18) Dorada u virmanskim nalozima
[GLOBAL]
- (10/05/18) Supervisor - Dopuna prikaza izvoda
- (25/06/18) Izmene u prepisu šifarnika
- (03/10/18) Štampa iz opcije: "Kontrolni broj"
[KAD]
- (02/03/18) Dorada u izveštaju "Selekcija zaposlenih"
- (16/05/18) Prikaz broja dana umesto broja sati u evidenciji godišnjih odmora
- (16/05/18) Prikaz iskorišćenih delova na štampi rešenja godišnjih odmora
- (29/05/18) Štampa opisa polja za šablon rešenja u kadrovskoj evidenciji
- (11/06/18) Slanje rešenja na e-mail
[KASA]
- (08/02/18) Štampa fiskalnih računa
- (01/03/18) Izveštaj pregled prodaje
- (14/03/18) Podešavanje zaokruženja cene
- (01/06/18) Prikaz tastera u touch screen režimu
- (04/06/18) Štampa storno računa za Bosnu i Hercegovinu
- (04/10/18) Kreiranje gotovinskog računa u opciji Prodaja
- (19/10/18) Naplata gotovinskog računa
[KOM]
- (03/04/18) Centralni registar faktura - dorada
[KOMERC]
- (06/02/18) Dorada opcije za kreiranje naloga magacinu iz narudžbenica prodaje
- (16/02/18) Upis broja porudžbenice u fakturu
- (24/04/18) Zadavanje limita za nekurentne zalihe
[MPR]
- (14/12/17) Pazar struktura
- (17/03/18) KEP - zadavanje početnog rednog broja
- (09/08/18) Opis na trgovačkoj knjizi
- (26/10/18) Štampa pečata i potpisa u KEP
[OBR]
- (12/01/18) Obrazac PPP PO - dorada
- (15/01/18) U tabeli ostvarenja u izboru polja za prikaz dodati i procenat
- (15/01/18) Kreiranje PPP PD prijave - dorada kontrola
- (22/01/18) Štampa PPP PO obrasca - dorada
- (29/01/18) Omogućena štampa isplatnih listića bez prikaza obustava
- (29/01/18) Kontrola Obrasca 1 Registra zaposlenih i upozorenje pri prepisu penzijskog staža u godine za JN RZ
- (29/01/18) Štampa ostvarenja grupisan po šifri toplog obroka
- (17/02/18) Nova forma za podacima za Registar zaposlenih
- (17/02/18) Poseban tekući račun za Druga primanja i Druge prihode
- (17/02/18) Proširen broj polja na opciji "Skraćeni pogled" podataka o zaposlenim
- (17/02/18) Dorada na štampi prevoza zaposlenih
- (02/03/18) Registarski broj za PIO i Zdravstveno osiguranje
- (02/03/18) Dorada spiska za isplatu i spiska odbijenih kredita
- (02/03/18) Dodato polje "aktivan za PP poslove"
- (05/03/18) Štampa virmanskih naloga iz arhive po žiro računima
- (05/03/18) Dorada na rekapitulaciji Evidencije drugih primanja
- (09/03/18) Unos ostvarenja
- (12/03/18) Izbor primanja za isplatu
- (12/03/18) Virmanski nalozi
- (12/03/18) Obračunski listić zaposlenog
- (30/03/18) Dopis ostvarenja u Evidenciji godisnjih odmora
- (30/03/18) Dopis ostvarenja u Evidenciji godisnjih odmora
- (05/04/18) Brisanje ostvarenja zaposlenih
- (17/04/18) Štampa obračunskih listića zaposlenih
- (17/04/18) History Table sistem - Podaci o zaposlenima
- (17/04/18) Obračun naknade za porodiljsko odsustvo
- (26/04/18) eBanking - Slanje naloga
- (15/05/18) Tabelarni unos ostvarenja
- (19/05/18) Nalozi za prenos - mesto i adresa primaoca
- (07/06/18) Obračun zarada - neto princip obračuna
- (19/06/18) Štampa PPP PO obrasca
- (23/06/18) Kontrola parametra M4 obrasca
- (23/06/18) Specifikacija ostvarenja
- (26/06/18) Spisak sa partijama - dorada
- (03/08/18) Indikator inicijalizacije obračuna
- (03/08/18) Otvorena nova tabela šifarnik za potrebe grupisanja poslova
- (15/08/18) Štampa kredita
- (06/09/18) Izmena forme isplatnog listica za Republiku Srpsku
- (09/10/18) Analiza specifikacije obračuna
- (22/10/18) Učitavanje ostvarenja iz CSV formata - dorada
- (29/10/18) Novi statusi radnog odnosa
- (19/11/18) Obračun doprinosa za preduzetnice porodilje koje nisu odjavile radnju
[OBR_TREB]
- (21/12/17) Trebovanje novca za obračun zarada u javnom sektoru
[OS]
- (05/02/18) Omogućena štampa futera na popisnoj listi OS po kontima
- (16/02/18) Kontrola saglasnosti inventarskih brojeva OS
- (10/03/18) Opcija za usklađivanje kartica OS sa prethodnom godinom
- (28/06/18) Regulisanje difoltnih vrsta promena za OS
- (20/09/18) Analiza da li uneta šifra OS postoji u prethodnoj poslovnoj godini
[OSS]
- (05/05/18) Pregled žurnala sa okruženja otkupnog lista
[PDV]
- (21/05/18) Difoltni poreski statusi za ino dobavljače u VP i MP kalkulacijama
- (25/05/18) PDV dokumenti - povezivanje avansa
- (21/06/18) Formiranje PDV dokumenta - IZVOZ
- (25/06/18) Regulisanje difoltnih vrsta promena
- (28/06/18) Obračun PDV za status 1012, KIM - dinarske fakture
- (28/06/18) Regulisanje difoltnih osnova
- (31/07/18) Formiranje PDV dokumenta - IZVOZ, dorada
- (03/08/18) Izmena formiranja XML datoteke za POPDV obrazac
- (06/09/18) Ravnoteža poreska prijava - POPDV
- (06/09/18) Prikaz šifarnika osnova na F5
- (25/09/18) Kontrola podataka u KIR i KPR
- (25/09/18) Knjiženje zavisnih troškova u obe PDV knjige
- (05/10/18) Evidencija POPDV
- (16/10/18) Štampa pregleda poreskih statusa po delovima POPDV
[PRO]
- (09/01/18) RNN - nove opcije za proveru ostupanja količina potrebnog i utrošenog materijala
- (16/01/18) Naziv opcija na grani "Proizvodnja" dopunjen skraćenicama za radne naloge
- (16/01/18) Prikaz joker polja u stavkama normativa
- (16/01/18) Uradjen nov tip štampe RNN (radni nalog normativ)
- (22/01/18) Upis prodajne cene pri knjiženju ulaza za magacine po planskoj ceni iz opcije "Radni nalog prerade"
- (28/02/18) Nova opcija za izmenu planskih cena u robnom dokumentu za magacine koji se vode po planskim cenama
- (09/03/18) Dorada pregleda radnih naloga prerade
- (19/03/18) Dorade u radnom nalogu prerade
- (23/03/18) Dopuna štampe predkalkulacije
- (04/04/18) Dorade u opciji "Cene koštanja II"
- (15/06/18) Pomoćna opcija za kreiranje prenosa potrebnog materijala u priručni magacin pri proizvodnji
- (15/06/18) Štampa barkodiranog S_KOD-a
- (16/08/18) Pomoćna opcija za kreiranje prenosa potrebnog materijala u priručni magacin pri proizvodnji u RNP
- (08/09/18) Nova opcija za pregled i izmenu raspisanih količina radnog naloga normativ
- (08/10/18) Normativ - štampa podataka o ukupnoj masi stavki
- (25/10/18) Obračunska cena u RNP za utroške iz magacina koji se vode po planskim cenama
[ROB]
- (11/01/18) Izmene i dopune u obračunu akciza
- (01/02/18) Regulisan tabelarni pregled stavki naloga magacinu
- (17/02/18) Veza sa ambalažom u formi tabele
- (21/02/18) Uvedena kontrola da li se za objekat vodi robno
- (01/03/18) Kreiranje fakture na osnovu stanja artikala
- (06/03/18) Štampa porudžbenice
- (15/03/18) Kontrola ravnoteže planskih cena
- (27/03/18) Dopuna pregleda artikala bez prometa
- (18/04/18) Dopunjen pregled knjiženja faktura
- (12/06/18) Nova mogućnost parametra PRAVILA_FORM_DOK
- (25/06/18) CTRL+Enter na dialog za izbor artikla po KODMAT-u
- (26/06/18) Izmene u robnoj kartici
- (26/07/18) Dopuna kontrole robnog integriteta
- (03/08/18) Prikaz količina prilikom predloga trebovanja
- (07/09/18) Unos stavki komandom STAV
- (18/09/18) Nova opcija za preračun prodajne cene prema unetom kursu u otpremnicama
- (20/09/18) Podmetanje prodajne cene na veleprodajnim kalkulacijama
- (29/09/18) Upozorenje na odsecanje broja robnog dokumenta
- (29/09/18) Dopune u opciji "Nalog magacinu -> Fakturu"
- (15/10/18) Dorada u kontroli ravnoteže Nalog magacinu - Robno
- (02/11/18) Nova opcija za prepis naručenih količina u otpremljene količine u otpremnicama
- (07/11/18) Štampa etiketa i deklaracija
[RZ]
- (15/03/18) Evidencija dodatnih primanja
[SIFARNIK]
- (01/03/18) Uvedeno polje "tip_kjs" u šifarniku komitenata
- (20/07/18) Pregled šifarnika prodajnih grupa i vrsta robe
- (20/07/18) Pregled šifarnika kategorija kupaca i mesta isporuke kupcima
- (17/08/18) Kontrola duplih polja u šifarniku artikala
Datoteka: k171201e.exe (5735277 Mb)
Datum: 2018-12-16
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2018
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: