PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k2019
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrska k2019 - verzija programa od 30.11.2018. godine
Namena: [API_SINHRO]
- (08/04/19) Sinhronizacija podataka na više lokacija preko API funkcija
[BLAG]
- (13/11/19) Štampa zbirne priznanice za komitenta u okviru naloga
[E_BANK]
- (11/03/19) Izmena procedure za upis izvoda iz Trezora
- (20/05/19) Izbor tekućeg računa za šifru uplate 3 - kompenzacija
- (30/07/19) eBanking - Slanje naloga
- (22/08/19) Dorade na opciji knjiženje izvoda
- (29/10/19) Izmena upisa naloga u FX Client
[FAKT]
- (15/03/19) Kreiranje PDV dokumenta za fakture sa različitim periodom datuma i istupa dobara
- (17/09/19) Štampa faktura, avansnih računa, otpremnica i predračuna
- (19/10/19) Dodata mogucnost parametrizacije liste konta za stampu salda kupca na fakturi
- (21/10/19) Automatsko kreiranje PDF fajla pri štampi robnih dokumenata
[FIN]
- (27/12/18) Prikaz džoker polja u finansijskom nalogu (tabela)
- (27/02/19) Prikaz tipa firme u pregledu knjiženja (Fin)
- (21/05/19) Iznos rabata na fakturama i otpremnicama
- (06/06/19) Dopuna kontrole integriteta u finansijskom
- (19/03/19) Izmena obrazaca za završni račun za Crnu Goru
- (09/04/19) Onemogućavanje obrade zaključanih dokumenata
- (18/04/19) Reorganizacija upozorenja prilikom formiranja početnog stanja u finansijskom
- (23/04/19) Uvedena mogućnost zaključavanja cenovnika
- (07/05/19) Evidencija tužbi
- (08/05/19) Kontrola saglasnosti finansijskog knjigovodstva na dve lokacije
- (09/05/19) Podešavanje štampe "Opomena pred tužbu"
- (22/05/19) Obrasci PDP i PB1
- (24/06/19) Dodati filteri na dijalog za automatsko kreiranje naloga za prenos
- (19/08/19) Dodeljivanje broja specifikacije čekova
- (26/08/19) Omogućeno knjiženje ostvarene RUC u finansijsko iako nalog sa tim brojem već postoji
- (14/11/19) Evidencija IOS-a
- (19/11/19) Zabrana obrade praznog naloga
[GLOBAL]
- (25/02/19) Eksport u Excel
- (20/03/19) Opšta rekapitulacija - prelom strane
- (09/04/19) Prikaz ulogovanog korisnika
- (09/04/19) Izbor komitenata za slanje e-maila
[KAD]
- (04/01/19) U tabeli zaposlenih dodato još jedno polje za e mail adresu
- (11/01/19) Izračunavanje datuma u narednom periodu
- (19/02/19) Dorada opcije Broj izvršilaca
- (22/02/19) Dorada na opciji "Broj dana godišnjeg odmora" kadrovske evidencije
- (22/02/19) Dorada na opciji "Penzijski staž - izveštaj" kadrovske evidencije
- (15/05/19) Evidencija dozvola i sertifikata
- (24/05/19) Šifarnik radnih mesta
- (05/08/19) Broj dana godišnjeg odmora za obračun zarade
[KAM]
- (18/02/19) Obračun kamata
[KASA]
- (11/02/19) Pregled prodaje
- (01/04/19) Kreiranje gotovinskog računa - Prodaja
- (12/11/19) Kreiranje dokumenata
[KOMERC]
- (03/09/19) Nalog magacinu za prijem u odredišne dokumente
- (15/01/19) Nova opcija za prepis neisporučenih narudžbenica prodaje (koncept zbirnih dokumenata)
[MPR]
- (03/05/19) Štampa PDV priznanice poljoprivredniku (iz MP kalkulacije)
- (21/05/19) Pazar struktura
[OBR]
- (25/06/19) Proširen dijalog za štampu listića iz Drugih primanja
- (19/02/19) Prikaz zaposlenih kojima je ograničen procenat minulog rada.
- (19/02/19) Nove olakšice od 1.januara 2019. godine
- (20/02/19) Dorada dijaloga i izveštaja Evidencija osiguranika
- (21/02/19) Štampa rekapitulacije u drugim primanjima po radnim jedinicama
- (21/02/19) Obračun porodiljskog odsustva za Republiku Srpsku
- (08/03/19) Minimalna zarada po satu za JS
- (08/03/19) Izrada naloga za prenos za Crnu Goru, porez i doprinos
- (01/04/19) Invalidna lica - Crna Gora
- (01/04/19) e-Banking
- (02/04/19) Upis kalendarskog broja dana na PPP PD prijavi
- (03/04/19) Dorada u obračun kriznog poreza u Drugim prihodima
- (03/04/19) Dodatna evidencija za usklađivanje proseka
- (10/04/19) Pregled proseka
- (15/04/19) Više situacija u kojima je urađeno likvidiranje obustava je aplicirano u žurnal
- (15/04/19) Dorada štampe obrasca "Invalidi rada"
- (15/04/19) Default-ne stopa za obračun poreza i doprinosa
- (15/04/19) Status radnog odnosa 653 - penzioner
- (08/05/19) Status radnog odnosa 654 - penzioner vojni
- (20/05/19) Status radnog odnosa 655 - penzioner nepuno radno vreme
- (22/05/19) Novi način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje na teret RFZO
- (23/05/19) Pregled po stavkama
- (24/05/19) Dijalog za unos slike zaposlenog
- (29/05/19) Podaci o zaposlenima - kontrola
- (29/05/19) Pregled proseka
- (30/05/19) Oporavak brisanog obračuna
- (01/07/19) Novi obrasci za socijalno bolovanje
- (19/07/19) Obračunski listić zaposlenog
- (24/07/19) Spisak odbijenih kredita
- (31/07/19) Obračun zarade iz prethodne godine
- (06/08/19) Spisak drugih primanja zaposlenih
- (14/08/19) Rekapitulacija obračuna zarade sa PPP PD prijava
- (10/09/19) Učitavanje ostvarenja iz CSV formata
- (05/11/19) Obrazac RAD-1/G
[OS]
- (07/12/18) Preračun dinarske prodajne vrednosti na osnovu devizne
- (26/01/19) Opcija za prepis knjig. stanja OS u stanje po popisu
- (08/02/19) Dodatni upit prilikom ponovnog formiranja početnog stanja OS
- (11/02/19) Poreska amortizacija na nematerijalna ulaganja
- (25/02/19) Dodata džoker polja u šifarniku OS
- (11/03/19) Štampa stanja OS bez količina i vrednosti
- (07/06/19) Prikaz bar-koda na štampi stanja OS
- (10/04/19) Dijagnostika kada vrsta promene OS ne postoji u šifarniku
- (19/08/19) Proširen pregled knjiženja OS
[PDV]
- (25/06/19) Uvedena džoker polja u šifarnik osnova
- (19/03/19) Dopuna pregleda knjizenja KIR/KPR
- (13/06/19) Ravnoteža KPR - izvorni dokument
- (03/07/19) PDV dokumenta
- (06/09/19) Pregled avansnih računa
- (11/10/19) Formiranje PDV dokumenta sa izvozne fakture, dorada za Republiku Srpsku
- (25/11/19) Upozorenje za postojanje avansnih računa na izlaznim PDV dokumentima
[PRO]
- (06/12/18) Kontrola zaliha na levoj strani radnog naloga prerade
- (03/06/19) Dorade u generisanju trebovanja radnog naloga normativ (RNN)
- (21/08/19) Ravnoteža trebovanja - OCK cena u robnom
- (25/09/19) Kontrola planske cene u RNN
[PUT_NAL]
- (11/01/19) Definicija knjiženja
[ROB]
- (25/02/19) Dodata polja za masu u pregledu naloga magacinu
- (18/06/19) Nove difoltne vrste promene "-96B" i "-96C"
- (27/08/19) Opšta rekapitulacija iz pregleda knjiženja faktura
- (11/09/19) Prikaz adresnih podataka objekata
- (28/02/19) Prikaz više varijanti normativa u predlogu trebovanja
- (28/02/19) Prepis otpremnice u VP kalkulaciju
- (04/04/19) Razlike u robnom prometu/stanju na dve lokacije
- (05/04/19) Dopune u kontroli ravnoteže Robno-Finansijsko
- (09/04/19) Onemogućavanje knjiženja popisa u robno
- (16/04/19) Pregled izdatih avansnih računa
- (20/04/19) Štampa neravnoteže Robno-Finansijsko po vrstiama promene
- (03/05/19) Štampa PDV priznanice poljoprivredniku (iz VP kalkulacije)
- (31/07/19) Kreiranje RNN - dodatna kontrola postojanja normativa
- (02/08/19) Serijsko kreiranje robnih dokumenata po objektima
- (04/09/19) Kontrola saglasnosti i ponovna obrada izvornih dokumenata
- (05/10/19) Unos stavki dokumenta komandom STAV
- (10/10/19) Uvedena paramertizacija prepisa potipisa dzoker polja pri formiranju fakture
- (21/11/19) Štampa dopunskog naziva pri prikazu lagera
- (25/11/19) Štampa dopunskog naziva pri Pregledu nedostajućih kritičnih zaliha
[SIFARNIK]
- (22/12/18) Difoltna vrsta promene "-88F" - "Kalk.sek.sir.pravnih lica interni obrac."
- (08/01/19) Dodato prošireno slanje podataka na RT iz kodova artikala
- (10/04/19) Brisanje nekorišćenih redova iz šifarnika artikala
- (10/04/19) Brisanje nekorišćenih redova iz šifarnika komitenata
Datoteka: k2019e.exe (7632159 Mb)
Datum: 2019-12-05
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2019
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: