Informacioni sistem

WEBINFO - Veb okruženje ѕa Infosys program

WebInfo je modul Infosys aplikacije koji omogućava pristup knjigovodstvenim podacima preko Interneta. Njegovim korišćenjem, obezbeđujete pristup izveštajima o vašem poslovanju iz knjigovodstva vođenog Infosys aplikacijom korišćenjem običnog web čitača (browser-a) kao što su Internet Explorer, Firefox, Opera i slični, PDA uređaja ili mobilnog telefona.

Time je omogućeno da se po potrebi knjigovodstvenim podacima može pristupiti sa bilo kog mesta sa koga se može ostvariti veza sa računarom na kome je pokrenut WebInfo ako je taj računar dostupan preko internet protokola, bilo u okviru lokalne mreže, bilo preko modema, bilo preko Interneta.

Aplikacija je namenjena za praćenje tekućih knjigovodstvenih podataka kroz veliki broj izveštaja.

Ciljni korisnici ovog programa su zaposleni u vašoj firmi, koji rade na terenu, a za donošenje odluka im je potrebno da brzo i jednostavno, sa bilo kog mesta mogu da imaju uvid u izveštaje koji im obezbeđuju neophodne podatke za brzo i trenutno donošenje poslovnih odluka: direktori, menadžeri, komercijalisti, vlasnici i drugi. Program može biti koristan i knjigovodstvenim agencijama kako bi svojim klijentima omogućile pregled njihovih knjigovodstvenih podataka, ili veleprodajama da svojim komitentima ponude preuzimanje lager liste, odnosno, cenovnika ili naručivanje robe preko Interneta.

U okviru WebInfo programa implementirani su moduli:

WEBFIN - Pregled finansijskih izveštaja. Modul sadrži sve bitnije finansijske izveštaje (Izvod, Stanje na tekućim računima, Pregled komitenata, Finansijska kartica komitenta, Kartica kupca, Kartica dobavljača, Kartica ino kupca, Kartica ino dobavljača, Kartica konta, Specifikacija kupaca, Specifikacija dobavljača, Specifikacija ino kupaca, Specifikacija ino dobavljača, Specifikacija konta, Izvod otvorenih stavki, Dospela-nedospela potraživanja kupaca, Dospela-nedospela potraživanja dobavljača, Dospela potraživanja kupaca po periodima, Dospela potraživanja dobavljača po periodima, Dospela/nedospela potraživanja kupca, Dospela/nedospela potraživanja dobavljača, Troškovi, Prihodi, Pregled knjiženja, Tekući bilans, Pregled promena na kontu...)

WEBROB - Pregled robnih izveštaja. Modul sadrži bitnije robne izveštaje (Stanje artikala za knjigovodstvo, Pregled knjiženja, Fakturisana realizacija...)

W-POR - Porudžbine preko Interneta. Modul omogućava da svojim komitentima obezbedite veoma brz i jednostavan način vršenja porudžbina preko Internetačime se smanjuje potreba za fizičkim prisustvom kupca u prostorijama dobavljača, što znatno ubrzava proces poručivanja. Zbog razmene dokumenata u digitalnom obliku, ubrzana je i obrada porudžbina u vašoj računovodstvenoj službi. Sistem je operativan 24 sata dnevno pa je kupac u mogućnosti da izvrši porudžbinu u vreme kada to njemu odgovara, ne vezujući se za vaše radno vreme.

Način pristupa podacima

Sa Webinfo aplikacijom se može komunicirati na četiri načina: putem Interneta, putem namenske telefonske linije, putem iznajmljenje stalne veze i putem lokalne mreže.

Pristup putem interneta

Da bi pristup podacima bio moguć preko Interneta, neophodno je da računar na kome se nalazi WebInfo server bude dostupan preko Interneta 24 časa dnevno, na javnoj, stalnoj IP adresi. Ovakva vrsta veze se dobija iznajmljivanjem od provajdera u obliku stalnog fizičkog voda, kablovske mreže, bežičnim putem, preko ADSL-a, mobilne telefonije ili na neki drugi način.

Stalna Internet veza obezbeđuje da korisnik koji treba da pristupi serveru sa podacima može na Internet biti povezan bilo gde i na bilo koji način - ako može da normalno pristupa drugim sadržajima na Internetu, onda će moći da pristupi i WebInfo serveru.

Ovaj način povezivanja ima najširu oblast upotrebe jer ni na koji način ne uslovljava pristupanje serveru. Naročito je preporučljiv ako je neophodno obezbediti da korisnici mogu da serveru pristupe sa mesta koja nisu unapred poznata ili određena: od kuće, sa lokacije nekog klijenta, preko mobilnog telefona, iz nekog internet kafea, iz hotela, iz inostranstva ili na bilo koji drugi način koji se ne može unapred predvideti.

Pristup putem telefonske linije

Ako sever na kome se nalazi WebInfo ima ugrađen modem, povezan je na telefonsku liniju, moguće je podesiti ga tako da prima modemske pozive i time omogući pristup podacima preko telefonske linije.

Korisnik u tom slučaju mora da ima modem ili mobilni telefon koji može da radi u modemskom režimu, povezane na računar koji će na taj način, nakon uspostavljene veze moći da pristupi podacima.

Ovakav način povezivanja znatno ograničava mogućnosti pristupa, što je pogodno ako pristup treba omogućiti ogranićenom broju ljudi koji imaju tehničke mogućnosti da ovakav način veze upotrebe. Ograničenje je u tome da na jedan modem ne može da se istovremeno poveže više korisnika, već će oni morati da čekaju dok se veza oslobodi (kao i na svakoj telefonskoj liniji). Uz to, podešavanje ovakve veze je složenije.

Pristup putem iznajmljene veze

Iznajmljena veza spaja dve unapred određene tačke i obezbeđuje komunikaciju između njih. Ovakva veza je pogodna ako na primer treba povezati udaljeno radno mesto sa mrežom u centrali ili mrežu u poslovnici sa mrežom u centrali ili nešto slično. Ako se WebInfo server nalazi u mreži koja ima ovakve veze, moguće mu je pristupiti sa svakog računara bez obzira da li se on nalazi u lokalnoj mreži ili je povezan iznajmljenom vezom.

Ovakav način povezivanja je veoma siguran, jer on ne omogućava pristup spolja, obe strane iznajmljene veze postaju jedna mreža ali koja je i dalje zatvorenog tipa. Korisnicima koji se nalaze na obe strane veze nije potrebno ništa posebno od opreme da bi mogli pristupiti WebInfo serveru.

Pristup putem lokalne mreže

Ako se Webinfo server nalazi u lokalnoj mreži, moguće mu je pristupiti sa svakog računara u lokalnoj mreži. Korisniku nije potrebna nikakva posebna oprema već je dovoljan računar koji već koristi.

Sigurnost podataka

Prilikom razvoja ovog modula, s obzirom da on omogućava daljinski pristup podacima posebno smo vodili računa o bezbednosti.

Sam način kako je aplikacija napravljena daje visok nivo bezbednosti od zlonamernog korišćenja, a pristup podacima je ograničen upotrebom korisničkog imena i lozinke tako da je on sveden samo na ovlašćena lica. Korisnički nalozi za pristup WebInfo programu su odvojeni od standardnih korisničkih naloga u Info programu tako da je smanjena mogućnost da se greškom nekome omogući pristup.

Preko korisničkih naloga se mogu dodatno ograničiti prava pristupa podacima pojedinim korisnicima ili grupama korisnika, pa je potrebno da definišete prava pristupa koja je neophodno primeniti nad vašim podacima.

Međutim, sam princip omogućavanja udaljenog pristupa vašoj mreži predstavlja sigurnosni rizik, pa je potrebno ne samo da obezbedite pristup samom WebInfo serveru nego i da predupredite bilo kakav drugi neovlašćeni pristup bilo kom drugom resursu u svojoj mreži.

Preporučujemo da bezbednost osigurate dodatnim merama:

- koristite vrstu konekcije koja zadovoljava potrebe, a ograničava moguće zlonamerne konekcije (ako vam ne treba pristup preko Interneta onda koristite konekcije koje ne idu preko Interneta, ako je moguće koristite VPN za konekcije preko Interneta kao dodatni vid zaštite i slično);

- internet vezu treba tako podesiti da izloženost servera i drugih mrežnih resursa bude samo u neophodnom obimu potrebnom za nesmetan rad, a onemogućiti svom pristup drugim servisima ili reursima (uvođenjem zaštitnog zida (firewall), zatvaranjem portova i na druge raspoložive načine);

- obezbediti nadzor internet veze, tako da se zlonamerne konekcije mogu prepoznati, izolovati i onemogućiti;

- računar na kome se nalazi server treba opremiti svim uobičajenim merama zaštite podešenim tako da onemogućavaju zlonamerno korišćenje ali ne ometaju funkcionisanje samog WebInfo servisa;

- računar na kome je Webinfo server treba da bude fizički obezbeđen tako da mu mogu pristupati samo ovlašćene osobe.

Ovo su neke od uobičajenih mera koje se mogu primeniti za postizanje višeg nivoa bezbednosti podataka li ne i konačne. Na vama je da procenite i primenite sve mere koje smatrate neophodnim.

Preduslovi za korišćenje WebInfo servera

Da biste mogli koristiti WebInfo server potrebno je da ispnite određene tehničke i organizacione preduslove:

Obezbedite računar za server

WebInfo aplikacija zahteva savremen PC računar na kome je instaliran Windows XP operativni sistem i podrška za lokalno umrežavanje i umrežavanje preko Interneta. Potrebno je da to bude poseban računar, koji će imati funkciju web servera, s tim da se taj računar ne može koristiti za rad koji zahteva operatera.

Preporučljivo je da računar ima više memorije(512MB ili više) i brz hard disk, koji ne mora biti velikog kapaciteta (i 20 GB je sasvim dovoljno).

Za rad servera nisu potrebni monitor, tastatura i miš. Oni su potrebni samo ako se vrši neko podešavanje na serveru. Možete koristiti KVM svič da računar servera po potrebi povežete na monitor, tastaturu, miša nekog drugog računara.

Obezbedite odgovarajuću vezu za pristup serveru

Brzina internet veze za korišćenje Webinfo programa nije kritična, ali što je veza brža to će biti brž rad sa programom. Kritična je brzina slanja podataka na Internet (upload), a naša preporuka je da ona ne bude manja od 128kbps ako se koristi samo za WebInfo. Ako istu internet vezu koristite i za druge namene, morate proceniti koliku brzinu treba da obezbedite da ne bi dolazilo do zagušenja.

Vodite računa da je kod nekih internet veza različita brzina slanja i primanja podataka (ADSL, kablovski sistemi i slično) i da je u takvim slučajevima brzina slanja uvek manja od brzine primanja podataka. Za pristup WebInfo serveru bitna je brzina slanja podataka na Internet.

Za pristup serveru se koriste portovi TCP 81i TCP 5900. Neophodno je da obezbedite da su ti portovi otvoreni i vidljivi korisnicima preko veze koju upotrebite za pristup serveru. Ukoliko koristite stalnu internet vezu, treba na ruteru te veze podesiti da preusmerava ove portove na lokalni računar na kome treba da bude WebInfo server.

Na stalnoj Internet vezi neophodno je da imate stalnu javnu IP adresu. Za njeno dobijanje obratite se provajderu od koga ste zakupili internet vezu. Neophodno je da nam pre instalacije WebInfo servera dostavite pismeno obaveštenje od provajdera kojim potvrđuje da vam je obezedio stalnu javnu IP adresu i navodi koja je to adresa, da bismo mi mogli da obavimo potrebna podešavanja servera.

Ako koristite modem na telefonskoj liniji za pristup WebInfo severu potrebno je da obezbedite funkcionalan podešen sistem pristupa korisnika spolja na server na nivou TCP/IP protokola, to jest, da korisnik koji se poveže preko modema može da pristupi portovima TCP 81 i TCP 5900 preko te veze

Ako za WebInfo koristite iznajmljenu liniju za povezivanje dve tačke ili lokalnu mrežu, neophodno je da obezbedite da oni korisnici mreže koji treba da koristite WebInfo program, mogu da pristupe WebInfo serveru na port TCP 81.

Obezbedite sigurnost podataka

Analizirajte naše preporuke u vezi primene dodatnih mera za sigurnost podataka i primenite one koje smatrate da su neophodne.

Definšite prava pristupa koja ćete dodeljivati korisnicima za pristup preko Webinfo servera.

Ograničenja WebInfo programa

WebInfo je namenjen za manja opterećenja, pre svega za internu upotrebu u okviru preduzeća. Nije projektovan da izdrži veliki broj istovremenih upita od strane velikog broja korisnika, mada je za te zahteve najveće ograničenje sam računar na kome je WebInfo instaliran, a ne sama aplikacija.

Zbog ograničenja mogućnosti samih web čitača, korisničko okruženje je jednostavno i nema mogućnosti kakve ima desktop Infosys aplikacija, ali mu to nije ni namena.

Probajte WebInfo

Isprobajte probnu verziju: http://webinfo.infosys.rs:81. Kao korisničko ime unesite info, a lozinka je demo.