VEZA IZMEĐU INFOSIS PROGRAMA I FISKALNIH UREĐAJA

Uopšte o vezi između računara i fiskalnih kasa.

Svaka fiskalna kasa može da radi potpuno samostalno, tj. da se pomoću dokumentovanih mogućnosti kase unosi, menja i briše asortiman artikala (naziv artikla, jedinica mere, poreska grupa, cena, opciono «bar code», odeljenje itd.), evidentira prodaja i izvlače predviđeni fiskalni i nefiskalni izveštaji. Međutim, neke od ovih mogućnosti se mogu mnogo efikasnije izvesti u komunikaciji sa računarom. Da bi komunikacija sa računarom bila moguća moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

1. Kasa kao uređaj ima mogućnost povezivanja sa računarom putem odgovarajućeg kabla ili modema i ima mogućnost razmene određenih podataka putem dokumentovanog protokola.

2. Postoji računarski program koji koristeći mogućnosti kase, ostvaruje ovu komunikaciju. Računarski program koga ćemo zvati komunikacioni program za rad sa kasom, se u nekim slučajevima dobija besplatno uz kasu, a nekada se posebno kupuje ili od proizvođača ili distibutera kasa ili od nezavisnog proizvođača računarskih programa. U nekim slučajevima obuka za rad je sadržana u ceni, negde se posebno ugovara, a negde nije moguća od strane proizvođača samog programa. Preduzeće Infosys ne proizvodi i ne isporučuje komunikacione programe.

U svakom slučaju komunikacioni program mora da zadovoljava sledeće uslove da bi bio upotrebljiv.

- Ima adekvatnu programsku dokumentaciju sa softverskim i hardverskim preduslovima za komunikaciju sa elektronskom registar kasom. Sva ograničenja kojima moraju da podležu podaci kao što su: zabrana duplog bar koda, zabrana duplog naziva artikla, neprihvatanje određenih ASCII znakova, kontrola strukture bar koda itd. moraju da budu potpuno dokumentovana.

- Proizvođač komunikacionog programa ima raspoloživu službu za podršku korisnicima (telefon, e-mail, dolazak, ...)

Komunikacioni program, po pravilu, ima mogućnosti za kompletan rad sa određenim tipom fiskalne kase, a to su:

- evidencija kasira i razmena sa kasom

- evidencija artikala i razmena sa kasom

- evidencija odeljenja - ukoliko ih kasa podržava

- preuzimanje određenih fiskalnih i nefiskalnih izveštaja sa kasom (prodaja po artiklima, kasirima, ...)

- emulacija (simulacija) rada fiskalnog štampača, tj. prosleđivanje gotovinskog računa pripremljenog u računaru na fiskalnu kasu ili na fiskalni štampač

Većina komunikacionih programa imaju mogućnosti uvoza i izvoza podataka u nekom od standardnih računarskih formata. Ove mogućnosti se prvenstveno koriste za komunikaciju sa računarskim programima opšte poslovne orijentacije, kao što je Infosys program.

Veza između Infosys programa i komunikacionog programa

Po prirodi posla, korisnik koji uradi maloprodajnu kalkulaciju cena ili ulaz artikala na neki drugi način u Infosys programu, ne bi trebao da sličan posao ponavlja u komunikacionom programu. Takođe izveštaj o prodaji po artiklima na kasi u toku dana, se može iskoristiti za praćenje robnog prometa u Infosys programu.

Dakle, pojavljuje se pitanje komunikacije između Infosys programa i konkretnog komunikacionog programa. Preduzeće Infosys je pripremilo programska rešenja vezana za komunikaciju sa izvesnim komunikacionim programima i fiskalnim kasama, a nastojaćemo da spisak istih proširimo sa većinom relevantnih komunikacionih programa ukoliko ispunjavaju neophodne uslove. Programska rešenja postoje za sledeće mogućnosti:

1. Priprema podataka za automatsko slanje potrebnih podataka o artiklima u fiskalni kasu, na osnovu maloprodajnih kalkulacija, robnih dokumenata, lager liste i cenovnika.

2. Automatsko kreiranje izlaznog robnog dokumenta u robnom knjigovodstvu na osnovu podataka pripremljenih od strane komunikacionog programa o prodaji artikala sa fiskalne kase u određenom periodu po artiklima.

3. Automatsko slanje gotovinskog računa pripremljenog na računaru u programskim segmentima Robno knjigovodstvo ili Maloprodajne kalkulacije na fiskalni uređaj ukoliko komunikacioni program ovu opciju podržava.

Da bi podaci iz Infosys programa bili korektno prosleđeni na fiskalnu kasu mora da bude ispunjeno sledeće:

1. Korisnik je adekvatno uneo podatke u skladu sa odgovarajućom dokumentacijom:

- korektno evidentiran naziv artikla za kasu u smislu dužine naziva, nepostojanje znakova koje konkretni tip kase ne prima (neke kase ne primaju znake kao što su: “;“, “\“ ...) itd.

- korektna šifra artikla koja se prosleđuje kasi

- korektno evidentirana poreska grupa

- različiti preduslovi za razne tipove kasa

2. Infosys program je na osnovu evidentiranih podataka korektno pripremio podatke u standardnom tekstualnom ili nekom drugom DOS formatu, a u skladu sa dokumentacijom komunikacionog programa.

3. Komunikacioni program je korektno preuzeo podatke pripremljene u Infosys programu, analizirao ih, ispitao njihovu valjanost i postupio na jedan od sledeća dva načina:

a) prosledio podatke na fiskalnu kasu

b) javio podatak o neuspelom prenosu sa porukom u uzroku neuspeha kao što su:

- neuspela komunikacija sa kasom u fizičkom smislu

- neadekvatno pripremljeni podaci sa opisom problema

4. Fiskalna kasa mora biti spremna za komunikaciju tj. za uspešan prijem podataka ili javljanje poruke o grešci koju će komunikacioni program analizirati.

Za uspešno kreiranje izlaznog robnog dokumenta u Infosys programu na osnovu prodaje sa kase moraju biti ispunjeni slični uslovi, ali u obrnutom redosledu.


Sve ovo deluje dosta problematično zbog dosta učesnika što potencijalno znači i mnogo mesta na kojima se pojavljuju problemi, ali ne mora biti tako ako se ispune odgovarajući preduslovi. To znači sledeće:

- Računarska oprema je konfigurisana u skladu sa zahtevima komunikacionog programa

- Kadrovi su obučeni za rad sa kasom, Infosys i komunikacionim programom

- Kadrovi poznaju dokumentaciju za fiskalnu kasu, Infosys i komunikacioni program.

Inače, Preduzeće Infosys odgovara za kvalitet sopstvenih programskih opcija tj. da su podaci obrađeni u skladu sa odgovarajućom sopstvenom dokumentacijom i dokumentacijom komunikacionog programa. Ovo isto se očekuje i od proizvođača fiskalnih uredjaja, a naročito od proizvođača komunikacionih programa od koga, objektivno, najviše zavisi uspešnost celog posla.

U praksi, problemi se mogu javiti iz više razloga kao što su:

- tehnički problemi u komunikaciji uzrokovani niskim kvalitetom računara, fiskalnog uređaja, kabla ili modema za komunikaciju, ili neodgovarajućom instalacijom celog sistema

- neodgovarajuće konfigurisan računar, operativni sistem računara ili drugi sistemski softver prema potrebama komunikacionog programa, a najčešće zbog nepotpune dokumentacije komunikacionog programa.

- neispunjeni uslovi za obavljanje odredjenih aktivnosti, prema dokumentaciji za kasu, kao što su:

a) slanje podataka za nove artikle, a nije urađen dnevni izveštaj sa nuliranjem (fiskalni reset)

b) slanje podataka za postojeće artikle sa izmenjenom cenom, poreskom grupom, nazivom, a kasa zahteva da se prethodno uradi dnevni izveštaj sa nuliranjem

- neadekvatni podaci koji se prosleđuju kasi o artiklima kao na primer:

a) nekorektno evidentiran naziv artikla za kasu u smislu dužine naziva, postojanje znakova koje konkretni tip kase ne prima (neke kase ne primaju znake kao što su: “;“, “\“ ...) itd.

b) nekorektna dužina šifre artikla koja se prosleđuje kasi

c) nekorektno evidentirana poreska grupa

d) nekorektan „bar code“ artikla u smislu dužine ili kontrolne cifre

d) neke kase ne dozvoljavaju dupli naziv artikla

Šta preduzeće Infosys može realno da učini ?

Infosys program može da izvrši delimičnu kontrolu podataka koji se prosleđuju kasi, a na osnovu dokumentacije za fiskalni uređaj i komunikacioni program. Kompletnu kontrolu podataka bi morao da obavlja komunikacioni program i on je, kao što je prethodno navedeno, najvažniji činilac u celom poslu.

Pitanje koje se nameće je: Zašto preduzeće Infosys ne napravi komunikacione programe za rad sa fiskalnim kasama i maksimalno ih ne integriše u svoj poslovni program, da bi se maksimalno iskontrolisali podaci i na minimum sveli problemi u komunikaciji sa fiskalnim uređajima ?

Da bi se razumeo odgovor treba uvažiti sledeće činjenice:

- Na našem tržištu postoji veliki broj proizvođača fiskalnih uređaja sa višestruko većim brojem modela koji imaju bitno različite karakteristike i ograničenja.

- Korisnici Infosys programa imaju različite potrebe za fiskalnim uređajima, nekima su potrebni relativno skupi uređaji za intenzivan rad, neki imaju veliki asortiman roba i usluga, a nekima odgovaraju relativno jeftini uređaji sa malim mogućnostima. Takođe, neki naši korisnici praktično ne mogu bez komunikacije poslovnog programa i fiskalnog uređaja, nekima bi ova komunikacija mnogo značila, a nekim korisnicima je lakše da samostalno koriste fiskalnu kasu.

- Razvoj kvalitetnog komunikacionog programa traje mesecima sa više stručnjaka različitih profila u timu i samim tim ne može biti jeftin ako je namenjen manjoj grupi korisnika. Dodatni problem su izmene propisa i izmene funkcionalnih karakteristika kasa zbog čega se svaki postojeći komunikacioni program više puta menjao.

- Za razvoj komunikacionog programa je neophodna kompletna dokumentacija vezana za funkcionisanje kase kao elektronskog uređaja. Iz razloga brzog prilagođavanja kasa domaćim propisima, i izmenama u fazi dobijanja sertifikata, ovakva dokumentacija često ne postoji, ili je nepotpuna ili je kasno objavljena.

Dakle, odgovor bi bio da je za bilo koji tip fiskalne kase neracionalno da Preduzeće Infosys razvija komunikacioni program ili komunikacione programske opcije integrisane u svoj poslovni program namenjen samo sopstvenim korisnicima. Međutim, postoji teorijska mogućnost, da Infosys, u saradnji sa proizvođačima/distributerima razvije opšti komunikacioni program namenjen tržištu za vezu sa jednim ili više tipova fiskalnih kasa ako bi za to bili ispunjeni neki preduslovi kao što su:

- postojeći komunikacioni programi imaju ozbiljne nedostatke

- postoji zainteresovanost proizvođača/distributera za saradnju

- postoji potpuna dokumentacija za određeni tip fiskalne kase

- ceo posao ima ekonomsko opravdanje

Za sada je ipak realnije, da Infosys ostane u sferi poslovnih programa, a komunikacione programe prepusti dosadašnjim proizvođačima, uz očekivanje, da će se vremenom isti poboljšavati i da će se ceo posao za korisnike obavljati uz minimum problema.

 

Pregled programskih opcija obezbeđenih za podršku u korišćenju fiskalnih uređaja i pregled podržanih fiskalnih uređaja