Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Kasa u maloprodaji

Programski segment „Kasa u maloprodaji“ je namenjen za evidentiranje i obradu gotovinskih računa. Pri tome je moguće štampati račune na klasičnom štampaču ili pripremiti podatke za programe koji komuniciraju sa fiskalnim uređajima. Takođe je moguće dobiti izvesne relevantne izveštaje. Ovaj programski segment se nadovezuje na programske segmente za maloprodaju i/ili robno knjigovodstvo u kojima se evidentiraju artikli, mogu izrađivati kalkulacije za artikle, evidentirati robni dokumenti i dobijati relevantni izveštaji.

Opcije ovog programskog segmenta su:

- Evidentiranje gotovinskog računa sa podacima o prodatim artiklima (šifra, naziv, količina, cena, popust, poreska tarifa itd) i načinima plaćanja (gotovina, ček, kartica).

- Opciona štampa gotovinskog računa na štampaču za koji postoji Windows drajverski program.

- Priprema podataka za programe drugih proizvođača koji komuniciraju sa fiskalnim uređajima (u daljem tekstu komunikacioni program) prema dokumentaciji komunikacionog programa.

- Opciona obrada gotovinskog računa tj. knjiženje pojedinačnih računa u robno i finansijsko knjigovodstvo.

- Specifikacija prodaje u zadatom vremenskom periodu sa podacima (broj prvog računa, broj poslednjeg računa, ukupan broj računa u periodu, ukupan broj stavki računa u periodu, iznosi naplate u gotovini, čeku, kartici i virmanski kao i iznosi po poreskim tarifama).

- Pregled prodaje u nekom periodu za izabrane artikle po stavkama gotovinskih računa sa podacima o: datumu računa, broju računa, artiklu, količina, cena, iznos, popust, i vreme izdavanja. Dobijeni pregled je moguće odštampati. Takodje je moguće dobiti rekapitulacije po: operaterima, artiklima, artiklima i cenama, računima, komitentima i periodima (danima, dekadama, mesecima, kvartalima i ceo period). Na osnovu pregleda prodaje je moguće formirati zbirni robni dokument o prodaji po artiklima u zadatom periodu.

Napomene: Način rada u programu proizvođač programa može menjati u novim verzijama pri čemu ostaje obaveza postojanja prethodno opisanih programskih opcija. Eventualne zakonske izmene takođe mogu izmeniti način i strukturu podataka. O vezi Infosys programa i programa za rad sa fiskalnim uređajima pogledati tematski tekst „Veza između Infosys programa i fiskalnih uređaja“. Preduzeće Infosys ne proizvodi komunikacione programe za rad sa fiskalnim uređajima. Nabavka i licenciranje ovakvih programa je obaveza kupca.