Informacioni sistem / Programski moduli

ROB - Robno-materijalno knjigovodstvo

Programski segment 'robno-materijalno knjigovodstvo' sadrži svu funkcionalnost vođenja magacinske evidencije kao i automatsku vezu sa finansijskim knjigovodstvom. Zasniva se na unosu dokumenata koji vrše promenu na nekom magacinu izraženu kroz količinu, cenu i iznos.

Korisnik proizvoljno može da otvara nove magacine i da određuje po kojim će ih cenama pratiti: po nabavnim, prodajnim, prosečnim i planskim cenama. Korisnik takođe može proizvoljno da definiše sve vrste dokumenata koji vrše neku promenu u magacinu (na primer: prijemnica, otpremnica, primopredajnica, povratnica, trebovanje, dostavnica, povraćaj, odobrenje, ...).

1. ŠIFARNICI
1.1. šifarnik objekata (magacina) svi objekti se vode po prodajnim ili prosečnim cenama
1.2. Šifarnik artikala
1.3. šifarnik tipova artikala
1.4. šifarnik sektora
1.5. šifarnik komitenata
1.6. Šifarnik dokumenata ili vrsta promena (VP)
1.7. Tarifni sistem
2. EVIDENCIJE
2.1. Kalkulacije - Prijemnice
2.2. Fakture - Računi
2.3. Avansni računi
2.4. Predračuni
2.5. Dokumenti (ul-izl)
2.6. Otpremnice
2.7. Nalog magacinu
3. OBRADE - OBRAČUNI
3.1. Nivelacije
3.1.1. Automatska nivelacija
3.1.2. Opšta nivelacija
3.1.3. Bodovna nivelacija
3.1.4. Planska nivelacija
3.1.5. Detaljna nivelacija
3.2. Popisne liste
3.2.1. Popisi
3.2.2. Popisna lista - blanko
3.3. Automatsko formiranje izvornih dokumenata
3.4. Kontrole ravnoteža
3.5. Prepis početnog stanja – iz prethodne godine
3.6. Prepis šifarnika – iz prethodne godine
4. IZVEŠTAJI
4.1. Robne kartice
4.2. Stanja artikala (lager liste)
4.2.1. Stanje artikala / za knjigovodstvo
4.2.2. Stanje artikala / za komercijalu
4.2.3. Stanje artikala / po objektima
4.2.4. Stanje artikala / po serijama
4.3. Pregled knjiženja RM

Štampa fakture-računa se ne prilagođava matričnim štampačima.

ROB_MAT – Robno_materijalno knjigovodstvo

Programski segment ROB_MAT nasleđuju segment ROB sa svim svojim funkcionalnim karakteristikama. Dodatna osobina ovog segmenta je mogućnost definisanja i praćenja više objekata-magacina po raznim aspektima cena po kojima se isti vode. To znači da se mogu voditi objekti-magacini po prodajnim i/ili planskim i/ili prosečnim cenama.

MAT – Materijalno knjigovodstvo

Programski segment MAT nasleđuju segment ROB sa nekim svojim funkcionalnim karakteristikama. Iizuzete su programske opcija za fakturisanje (Fakture – računi, Predračuni, Avansni računi). Dodatno ograničenje je da se objekti mogu voditi po prosečnim i planskim cenama (ne i po prodajnim)

OS – Osnovna sredstva

Segment knjigovodstva osnovnih sredstava evidentira promene vezane za osnovna sredstva sa bilansnog i poreskog aspekta. Promene se odnose na nabavku i otuđenje osnovnih sredstava, njihovu amortizaciju, popis i procenu. Amortizacija se obračunava automatski prema proporcionalnoj ili degresivnoj metodi. Obradom popisa se automatski utvđuje višak, manjak i razlika vrednosti. Procena osnovnih sredstava obrađuje unete podatke o izvršenoj proceni po vise različitih načina preračuna. Takođe, mogu se uneti kompletni podaci o izvršenoj proceni. Svi dokumenti se mogu automaski knjižiti u finansijsko knjigovodstvu prema šablonu koji se može podešavati. Osnovne programske opcije ovog segmenta su:

1. ŠIFARNICI
1.1.        Popisna mesta
1.2.        Vrste promena
1.3.        Amortizacione opšte grupe
1.4.        Amortizacione podgrupe
1.5         Vidovi osnovnih sredstava
1.6.        Poreske grupe osnovnih sredstava
1.7.        Osnovna sredstva

2. PARAMETRI
2.1.        Parametri osnovnih sredstava

3. EVIDENCIJE
3.1.        Dokumenti osnovnih sredstva (bilansno knjigovodstvo)
3.2.        Poreski dokumenti osnovnih sredstava (poresko knjigovodstvo)
3.3.        Inventarski brojevi osnovnih sredstava
3.4.         Procene vrednosti osnovnih sredstava

4. OBRADE – OBRAČUNI
4.1.        Obračun bilansne amortizacije
4.2.        Obračun poreske amortizacije
4.3.        Obračun otuđenja osnovnoh sredstva
4.5.        Formiranje početnog stanja

5. IZVEŠTAJI
5.1.        Pregled stanja osnovnih sredstava
5.2.        Kartice osnovnih sredstava
5.3.        Pregled knjiženja osnovnih sredstava
5.4.        Blanko popisne liste osnovnih sredstava
5.5        Obrađene popisne liste osnovnih sredstava

ROB_UI – Robni dokumenti ulaz-izlaz sa osnovnim izveštajima

Programski segment ROB_UI nasleđuju segment ROB_MAT sa nekim funkcionalnim karakteristikama. Izuzete su programske opcije za fakturisanje (Fakture – računi, Predračuni, Avansni računi) kao i neki izveštaji. Programske opcije ovog segmenta su:

 1. Robni dokumenti (ulazno/izlazni), opcija ROBNO/Dokumenti (ul-izl)

 2. Robna kartica

 3. Lager lista

 4. Pregled knjiženja RM

ROB_DK – Robno - dodatne karakteristike

Programski segment ROB_DK nasleđuju segment ROB sa svim svojim funkcionalnim karakteristikama. Dodatna osobina ovog segmenta je mogućnost definisanja dodatnih karakteristika u šifarniku artikala kao i na izvornim dokumentima na sledeći način: U šifarniku artikala moguće je uvesti do 10 dodatnih karakteristika (alfanumerici dužine 10 znakova) za jedan artikal kojima se unapred zadaje naziv tekućim parametrom PROMPT. Na izvornim dokumentima moguće je uvesti tri dodatne alfanumeričke karakteristike – polja (dužine 10, 10, 30 znakova) i tri dodatne numeričke karakteristike – polja. Nad ovim poljima koja predstavljaju dodatne karakteristike mogući su pregledi u okviru programske opcije “Pregled knjiženja (RM)”

KOD_MAT – Robno – kodirane kombinacije dodatnih karakteristika

Programski segment KOD_MAT nasleđuje segment ROB sa svim svojim funkcionalnim karakteristikama. Dodatna osobina ovog segmenta je mogućnost definisanja šifri - kodova za unapred definisane kombinacije dodatnih karakteristika. KOD_MAT šifarnik unapred određuje sve moguće kombinacije dodatnih karakteristika artikla. KOD_MAT podsistem obezbeđuje da se, na ulaznom ili izlaznom robnom dokumentu, unosom kod_mat šifre, automatski određuju dodatne karakteristike artikla. Omogućeni su izveštaji o stanju robe po dodatnim karakteristikama.

Koncept kodova artikala se primenjuje kada su unapred poznate sve kombinacije koje čine jedan artikal - one se kodiraju (šifriraju), pri čemu kod moze biti "bar code" oznaka ili interno jedinstveno definisan kod (dužina je najviše 20 znakova). Osnovni kriterijum je da sve kombinacije istog artikla moraju imati istu cenu. Kombinacije artikala mogu biti definisane po najviše 3 atributa. (Na primer: boja, veličina, dezen). (Na primer: dečija čarapa, veličina 8, boja roze). Ovi podaci se mogu prikazivati na štampi dokumenta, evidentirati u posledičnim dokumentima i prikazati na raznim izveštajima.

Primeri primene:
- Veličina, boja, dezen i slično u tekstilnoj industriji, industriji nameštaja itd.
- Različiti profili artikala (levi/desni, ...)
- Različiti mirisi za parfeme, sredstva za higijenu i slično.
- U prehrambenoj industriji ako različite ukuse bombona, čokolada i slično pratimo na jednoj šifri artikla.

Koncept kodova artikala je podržan i u radu sa ručnim terminalima (segment se posebno ugovara). Na raspolaganju su sledeći izveštaji:
1. Stanje artikala po kodovima kombinacija
2. Kartica artikla sa filterom po kodu kombinacije
3. Pregled knjiženja RM, uz opcioni izbor željenih atributa iz spiska, sa mogućnošću definisanja opštih rekapitulacija.

ROB_AMB – Ambalaža

Programski segment ROB_AMB nasleđuju segment ROB sa svim svojim funkcionalnim karakteristikama. Dodatna osobina ovog segmenta je mogućnost definisanja i praćenja količinskog stanja ambalaže po unapred definisanim objektima-magacinima ambalaže.

KONS – Konsignacija

 1. Davanje robe na konsignaciju iz veleprodaje ili gotovih proizvoda

 2. Praćenje stanja robe na konsignaciji

 3. Odjava i fakturisanje robe

 4. Prijem robe na konsignaciju

 5. Odjava prodate robe

KOMIS – Komision – komisiona prodaja robe u maloprodaji

 1. Zaduženje objekta – prijemni/evidencioni list komisione robe – komisioni objekti -KR

 2. Razduženje objekta - pazar

 3. Formiranje komisionog pazara

 4. Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe – obrazac KR-1

 5. Obračun komisione prodaje

 6. Knjiženje fakture komitenta za prodatu – odjavljenu robu

FAKT-Fakturisanje

 1. Fakture

 2. Predračuni

 3. Avansni računi